Menu
Obec Obid

Obec Obid

Výrub drevín - legislatíva

Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (1.74 MB)

Vyhláška č.170/2021 Ministerstva životného prostredia (8.01 MB), ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Práva a povinnosti pri ochrane drevín

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

§ 47

 

(1) Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

 

(2) Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

 

(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom na povolenie alebo nepovolenie výrubu je obec.  Okresný úrad rozhoduje o výrube mimo zastavaného územia obce. 

Ak je obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o  výrube predmetných drevín.

Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny  a po právoplatnosti súhlasu na výrub, ktorým je vykonávateľ  výrubu povinný  sa na požiadanie preukázať ( § 47 ods.11).

 

Zákon č.543/2002 Z.z. v § 47 ods. 4 taxatívne určuje prípady, kedy sa súhlas na výrub nevyžaduje.                                

     

§47 (ods.4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

 

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,

 

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

 

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách76a) a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,

 

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody77) na majetku,

 

e) ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,78)

 

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

 

g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

 

h) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,58a)

 

i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

 

j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)],

 

k) ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.

                    

     

 

Vyžaduje sa súhlas na výrub stromov

Výrub  je zakázaný

I.

stupeň ochrany

       II. - III.

stupeň   ochrany

IV.- V.

stupeň ochrany

Obvod kmeňa stromu* nad 40 cm

Obvod kmeňa stromu* nad 80 cm

       bez ohľadu          na obvod         kmeňa

             bez ohľadu             na obvod kmeňa

 

v záhradách a záhradkárskych osadách**

     § 47 ods. 4 písm. a)

§ 47 ods. 4 písm.c)

      §  47 ods. 5

§ 15 ods. 1 písm.e)

§ 16 ods. 1 písm.a)

Stromy, ktoré sú súčasťou
      verejnej zelene alebo cintorínov,           alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo  súčasť terasy alebo medze  bez ohľadu na obvod kmeňa.

 

                             §  47 ods. 5

Poznámka:

 * Obvod kmeňa stromu meraný vo výške 130 cm nad zemou

**To neplatí, ak stromy rastú na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie. 
    V takýchto prípadoch sa teda vyžaduje súhlas na výrub dreviny s obvodom kmeňa stromu  nad 40 cm nad zemou.

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dátum a čas

Dnes je utorok, 25.6.2024, 19:25:21

Počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
takmer jasno 28 °C 16 °C
streda 26. 6. mierny dážď 30/18 °C
štvrtok 27. 6. mierny dážď 27/18 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 29/18 °C

Partneri

BGA

nsk

kultminor

otvorená samospráva

Ister - Granum EGTC

Korona info

korona